Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Praktyka dla kierunku Pedagogika

   Pilotażowa praktyka zawodowa dla studentów kierunku Pedagogika jest realizowana jako kontynuacja kursowej praktyki zawodowej, przewidzianej programem studiów, w której mogą uczestniczyć wyłącznie studenci, którzy przystąpili do Projektu i podpisali umowę z Uczelnią.
   Celem głównym praktyki pilotażowej jest przygotowanie uczestników praktyki pilotażowej, w przyszłości absolwentów kierunku Pedagogika, do wejścia na rynek pracy, poprzez nabycie przez nich nowych lub pogłębienie posiadanych już (nabytych podczas studiów) umiejętności, wiedzy i zachowań, które są pożądane, potrzebne lub nawet niezbędne podczas wykonywania zawodu.
   Szczegółowe cele praktyk zawodowych obejmują:

home image
  • Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych.
  • Nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy, takich jak; praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana.
  • Zapoznanie praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz jego komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem Pedagogika.
  • Zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji.
  • Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

   Przebieg praktyki i stosowane procedury opisane są w niżej zamieszonym zbiorze dokumentów. Tymi dokumentami są;


Druki dla opiekunów praktyk