Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Obieg dokumentów

   W organizacji i przebiegu pilotażowej praktyki zawodowej udział bierze wiele osób i instytucji. Wszyscy oni mają odpowiednie prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu Modelowego praktyk pilotażowych realizowanych w ramach projektu: Program praktyk zawodowych w PWSZ. Praktyka zawodowa przebiega w trzech etapach:

 • Etap I - przygotowanie praktyki,
 • Etap II - realizacja praktyki,
 • Etap III - zaliczenie praktyki.

   W końcowej fazie realizacji praktyki zawodowej trwają przygotowania do sformułowania tematu aplikacyjnej pracy dyplomowej i praktykant niekiedy może przystąpić do jej wykonywania.
   Oprócz dokumentów podstawowych takich jak; Regulamin prowadzenia praktyk pilotażowych dla kierunku, Regulamin rekrutacji praktykantów, Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom, Regulamin wyboru instytucji przyjmującej na praktykę i komentarzy do modelowych instrukcji organizowania, zostały opracowane obowiązujące wzory dokumentów, których obieg i sposób wykorzystania został opisany, jak niżej;

home image

Etap 1 - przygotowanie praktyki, to min.:

 • Opracowanie komentarzy, zawierających opisy, komentarze i instrukcje ogólne określające przebieg praktyk oraz komentarze do dokumentów ewidencjonujących przebieg praktyki i płatności finansowe.
 • Dokonanie zmian w planach zajęć z podaniem dla studentów informacji o przedziałach czasowych w których mogą realizować praktykę programowa (kursową) i praktykę pilotażową. Zmian dokonują kierownicy zakładów, a zaplanowany przedział czasowy gwarantuje pełna realizację programów praktyk pilotażowych i kursowych.

Regulaminy i druki z etapu 1;

 • Regulamin rekrutacji praktykantów KPSW (dostępny na stronie internetowej projektu).
 • Wniosek studenta o udział w projekcie - do pobrania ze strony internetowej. Wypełniony wniosek przyjmuje biuro praktyk pilotażowych znajdujące się w budynku 12 (drugie piętro), pokój 201. Tel. 75 64 53 378.
 • Wniosek instytucji o udział w projekcie - wypełniony wniosek przyjmuje Biuro praktyk pilotażowych znajdujące się w budynku 12 (drugie piętro), pokój 201. Tel. 75 64 53 378. Potencjał dydaktyczny instytucji określa opiekun uczelniany).
 • Wniosek studenta o wyborze instytucji (placówki) – (do pobrania ze strony internetowej). Wypełniony wniosek przyjmuje Biuro praktyk pilotażowych znajdujące się w budynku 12 (drugie piętro), pokój 201. Tel. 75 64 53 378.
 • Lista rankingowa instytucji - decyzję o zakwalifikowaniu instytucji do udziału w Projekcie podejmuje dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii koordynatora wydziałowego i opiekuna uczelnianego.
 • Listy zakwalifikowanych studentów - sporządza biuro praktyk pilotażowych znajdujące się w budynku 12 (drugie piętro), pokój 201. zgodnie opracowanymi kryteriami. Lista jest weryfikowana przez kierownika zakładu i opiekuna uczelnianego. Lista jest podawana do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową (bez nazwisk, tylko numery albumów).

Etap 2 - zawarcie umowów z instytucjami prowadzącymi praktyki zawodowe i opiekunem zakładowym, skierowanie studenta na praktykę.

 • Umowa z instytucją przyjmującą na pilotażowe praktyki zawodowe dla projektu pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (jest do pobrania ze strony internetowej praktyki pilotażowej lub bezpośrednio w biurze praktyk pilotażowych). Umowę przygotowuje biuro praktyk pilotażowych, zgodnie z danymi dostarczonymi przez opiekuna uczelnianego.
 • Umowa – zlecenie W oparciu o dane zawarte w podpisanej umowie uczelnia – instytucja (placówka) oraz dodatkowe informacje uzupełniające, pozyskane z oświadczeń opiekuna zakładowego, zawierana jest umowa – zlecenie z opiekunem zakładowym. Umowę przygotowuje dział kadr, natomiast moment jej podpisania określa opiekun uczelniany. Wskazane jest, aby w dniu podpisania umowy-zlecenie zaplanować spotkanie opiekuna uczelnianego i opiekuna zakładowego oraz studentów w celu uzgodnienia szczegółowego programu i harmonogramu praktyki.
 • Program praktyki, harmonogram praktyki - to dokumenty, które razem opracowują - opiekun uczelniany, opiekun zakładowy i student skierowany na praktykę pilotażową. Oryginały dokumentów pozostają w biurze praktyk pilotażowych, a kopie otrzymują opiekunowie.
 • Opiekun zakładowy w formie oświadczeń dostarcza:
  • Oświadczenie ZUS (do pobrania ze strony internetowej projektu).
  • Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej projektu).
  • Oświadczenie o rachunku bankowym (do pobrania ze strony internetowej projektu).
  • Dyplom potwierdzający przygotowanie zawodowe i wykształcenie opiekuna zakładowego.
  • home image
 • Biuro praktyk pilotażowych po uzgodnieniach z opiekunem uczelnianym kompletuje przed wysłaniem studenta na praktykę następujące dokumenty; Arkusz Pilotażowej Praktyki Zawodowej, Kartę pracy oraz Dziennik praktyki pilotażowej i zakłada teczkę studenta odbywającego praktykę pilotażową w której będą gromadzone dokumenty przedstawiające historię przebiegu praktyki pilotażowej.
 • Arkusz Pilotażowej Praktyki Zawodowej jest jednocześnie skierowaniem studenta na praktykę i podlega zatwierdzeniu przez koordynatora wydziałowego.
 • Karta pracy – student po miesiącu rozliczeniowym składa uzupełnioną kartę pracy w biurze praktyk - po zatwierdzeniu przez pracownika zostaje przekazana do działu finansowego w celu wypłaty stypendium.

   Rozliczenia finansowe z zakładowymi i uczelnianymi opiekunami praktyk oraz z praktykantami (stypendia, refundacja kosztów, wynagrodzenia itp.)

 • Wydatki związane z dojazdami na praktyki zawodowe poniesione podczas odbywania praktyki zawodowej Do pobrania ze strony internetowej praktyki pilotażowej.
 • Wniosek – o refundację wydatków związanych z uczestnictwem w praktykach zawodowych. Do pobrania ze strony internetowej praktyki pilotażowej.
 • Wniosek o refundację kosztów powstających przy prowadzeniu aplikacyjnej pracy dyplomowej. Do pobrania ze strony internetowej praktyki pilotażowej.
 • Dokument potwierdzający wykonywanie czynności przez opiekuna zakładowego. Druki dostępne w dziale kadr, rozliczenie składa się za miesiąc kalendarzowy.
 • home image
 • Dokument potwierdzający wykonywanie czynności przez opiekuna uczelnianego – po zakończeniu praktyki pilotażowej studenta, składa się w biurze praktyk: karty miesięcznego obciążenia (druki dostępne w dziale kadr), sprawozdania z wizytacji, dokumentację fotograficzną praktyk, protokół z zaliczenia praktyki.
 • Karta pracy na pilotażowej praktyce - weryfikowanie i kontrasygnowanie zaświadczeń wystawionych przez zakładowego opiekuna praktyk dotyczących czasu pracy praktykanta na praktyce, niezbędnych do wypłaty stypendium. Miejscem przechowywania karty pracy jest biuro praktyk. Druk do pobrania ze strony internetowej praktyki pilotażowej.

Etap 3 - realizacja i zaleczenie praktyki.

 • Sprawozdanie z wizytacji (kontrola) – wzór sprawozdania (druk do pobrania ze strony internetowej praktyki pilotażowej). Sprawozdanie należy przechowywać w biurze praktyk pilotażowych.
 • System dokumentowania przebiegu praktyki pilotażowej – dokumentacja fotograficzna, mini zadania i inne.
 • Dziennik praktyki pilotażowej – student jest zobowiązany do opisu przebiegu każdego dnia praktyki pilotażowej. Druki dziennika praktyki pilotażowej są pobrania ze strony internetowej praktyki pilotażowej.
 • Harmonogram praktyki kursowej i pilotażowej - przed rozpoczęciem praktyki pilotażowej opiekun uczelniany ma obowiązek złożenia do biura praktyk pilotażowych harmonogramu praktyki kursowej i pilotażowej. Uwaga - praktyka kursowa + praktyka pilotażowa musi trwać nie krócej niż 6 miesięcy łącznie z praktyką odbywaną przed 17.11.2016 roku.
 • Wypłata stypendium za praktykę pilotażową i kursową - dokumentami rozliczeniowymi dla studenta są karty pracy studenta (pilotażowa i kursowa), obejmujące okres rozliczeniowy równy 20 dniom. W celu wypłaty stypendium, wymienione dokumenty należy złożyć w biurze praktyki pilotażowej. Druki kart pracy są do pobrania ze strony internetowej praktyki pilotażowej.