Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Praktyka dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna

   Pilotażowa praktyka zawodowa dla studentów kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest realizowana jako kontynuacja kursowej praktyki zawodowej, przewidzianej programem studiów, w której mogą uczestniczyć wyłącznie studenci, którzy przystąpili do Projektu i podpisali umowę z Uczelnią.
   Celem głównym praktyki pilotażowej jest przygotowanie uczestników praktyki pilotażowej, w przyszłości absolwentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, do wejścia na rynek pracy, poprzez nabycie przez nich nowych lub pogłębienie posiadanych już (nabytych podczas studiów) umiejętności, wiedzy i zachowań, które są pożądane, potrzebne lub nawet niezbędne podczas wykonywania zawodu.
   Szczegółowe cele praktyk zawodowych obejmują:

home image
  • Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych.
  • Nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy, takich jak; praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana.
  • Zapoznanie praktykantów z organizacją, funkcjonowaniem, wyposażeniem technicznym i technologicznym zakładów pracy lub instytucji i zastosowanymi systemami informatycznymi w analizie i przetwarzaniu danych, sterowania procesem produkcyjnym, zabezpieczeniu danych i systemów, zasad archiwizacji i zapewnienia stabilności systemu informatycznego.
  • Zapoznanie z rzeczywistymi zadaniami inżynierskimi, realizowanymi na rzecz prowadzonej przez firmę działalności produkcyjnej, wdrożenia nowych technologii oraz nowych rozwiązań technicznych.
  • Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

   Przebieg praktyki i stosowane procedury opisane są w niżej zamieszonym zbiorze dokumentów. Tymi dokumentami są;


Druki dla opiekunów praktyk

  • Załącznik: Szczegółowy harmonogram pilotażowej praktyki zawodowej (druk) Tutaj pobierz >>>
  • Załącznik: Szczegółowy program pilotażowej praktyki zawodowej (druk) Tutaj pobierz >>>