Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Ewidencja przebiegu praktyki

   Podstawowym dokumentem ewidencjonującymi przebieg praktyki jest Karta pracy praktykanta (załącznik 2 do regulaminu - patrz katalog druków).
   Jest to dokument potwierdzający obecność praktykanta na praktyce zgodną z programem i harmonogramem praktyki. Forma tego dokumentu indywidualnie opracowywana jest przez uczelnie. Stanowi on podstawę do wypłacenia stypendium za miesiąc, który jest objęty „kartą” pracy („wypłata z dołu”). Zgodność zapisów w „karcie” pracy praktykanta potwierdza zakładowy opiekun praktyki, pod którego opieką jest praktykant i kontrasygnuje odpowiedni uczelniany opiekun praktyki.

Program i harmonogram praktyki - zasady opracowania

 • Szczegółowy program i harmonogram praktyki kursowej jest ustalany na zasadach aktualnie obowiązujących w uczelniach. Jednakże ten system może być zmodyfikowany z wykorzystaniem zasad proponowanych poniżej dla praktyki pilotażowej.
 • Szczegółowy program i harmonogram praktyki pilotażowej jest ustalany przed jej rozpoczęciem przez: opiekuna uczelnianego, opiekuna zakładowego i praktykanta.
 • W programie szczegółowym są określone: stanowiska na których będzie pracował praktykant oraz rodzaj i zakres wykonywanych prac - w odniesieniu do efektów kształcenia, ujętych w programie praktyki dla danego kierunku, które praktykant ma osiągnąć. Szczegółowy program pilotażowej praktyki zawodowej - przykład zapisu Tutaj pobierz >>>
 • home image
 • Prace nad opracowaniem programu szczegółowego i harmonogramu praktyki powinny być prowadzone w kilku etapach. Prace nad tego typu wstępnymi ustaleniami powinny być rozpoczęte po zawarciu porozumienia z zakładem pracy, powołaniu opiekunów praktyk – uczelnianego i zakładowego oraz po wyborze miejsca praktyki przez praktykanta, a zakończone przed rozpoczęciem praktyki.
 • Szczegółowy program praktyki zawodowej obejmuje, ustalenie miejsc realizacji kolejnych etapów praktyki oraz rodzaju i zakresu wykonywanych prac - w ścisłym powiązaniu z efektami kształcenia zakładanymi do osiągnięcia na praktyce pilotażowej.
 • Szczegółowy harmonogram praktyki może być ustalany równolegle ze szczegółowym programem praktyki, jednakże ze względu na szereg różnych uwarunkowań, wersja ostateczna będzie zatwierdzana najczęściej tuż przed uruchomieniem praktyki. Dopuszcza się możliwość modyfikacji harmonogramu praktyki, dokonywaną na bieżąco przez zakładowego opiekuna praktyk – w porozumieniu z praktykantem i po poinformowaniu o tym fakcie uczelnianego opiekuna praktyki.

   Oprócz opisanej wyżej Karty pracy praktykanta, student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyki (elektronicznego), w którym będą odnotowywał prace jakie wykonywał w danym dniu roboczym. W opisie dnia roboczego powinien zwracać uwagę na zagadnienia związane z osiąganiem efektów kształcenia wymaganych w programie praktyki (zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt w trakcie spotkań ze studentami).
   Oprócz dziennika praktyki student gromadzi dodatkowe dokumenty, potwierdzające nabyte przez niego określone kompetencje (wydruki programów, rysunki, opracowania itp.) stanowiące razem z dziennikiem praktyki jego port folio.

Weryfikacja efektów kształcenia

   Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na drodze rozwiązywania mini zadań zawodowych, zleconych przez zakładowego opiekuna praktyki, wszędzie tam gdzie to jest możliwe i są obowiązkowym elementem do zaliczania poszczególnych etapów praktyki pilotażowej.
home image    Zakładowy opiekun praktyk zleca podległemu praktykantowi różne zadania zawodowe do wykonania, zgodne ze szczegółowym programem praktyki. Formy ich zaliczania mogą być różne i mogą wynikać z dotychczasowych doświadczeń w prowadzeniu praktyk. Nie mniej zaleca się, aby dążyć do wprowadzania systemu mini zadań zawodowych, tzn. stawiania przez zakładowego opiekuna praktyki ściśle określonych zadań sformułowanych w postaci mini zadań zawodowych (wg zasad określonych w regulaminie odbywania praktyk). Po wykonaniu mini zadania przez praktykanta – opiekun zakładowy praktyk wystawia ocenę.

Przykłady

home image

   Przykłady mini zadań zawodowych na zaliczenie praktyki na kierunku studiów: mechanika i budowa maszyn, o specjalności: technologia i eksploatacja maszyn.

 • Zaproponować ramowy proces technologiczny dla wskazanej części maszyn, przy założonych wymaganiach odnośnie własności mechanicznych, dokładności wymiarowo kształtowej i jakości powierzchni. Wyszczególnić wszystkie niezbędne operacje technologiczne z uwzględnieniem doboru stanowiska (np. obrabiarki). Przedmiot obrabiany wytypowany z asortymentu firmy, gdzie była realizowana praktyka. {efekty kształcenia: 05, 07– Tab.2(A/P1)).
 • Szczegółowo scharakteryzować wskazaną operację technologiczną, z ramowego procesu opracowanego w zadaniu nr 1, uwzględniając: dobór obrabiarki, sposób ustalenia i mocowania, zabiegi obróbkowe, wymagane oprzyrządowanie oraz dokładność i koszt obróbki. {efekty kształcenia: 05, 07 – Tab.2(A/P1)).

Informatyka

 • Szczegółowo scharakteryzować jeden ze wskazanych procesów informatycznych: administrowanie siecią komputerową, konserwacja sprzętu i oprogramowania, bieżące usuwanie usterek, administrowanie zasobami informatycznymi, w tym stroną www firmy (efekty kształcenia: 02, 03, 05 – Tab.2(A/P2)).
 • Przedstawić zasady procedury bezpieczeństwa informacji lub zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale IT stosowane w miejscu realizacji praktyki. (efekty kształcenia: 02, 04– Tab.2(A/P2)).
 • Zaproponować własną wizję dalszej informatyzacji firmy, w której odbywała się praktyka. (efekty kształcenia: 05, 09– Tab.2(A/P2)).